Trải Nghiệm Một Khởi Đầu Mới

Mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Ê-phê-sô 4:23

Trong Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện về những người đã trải nghiệm sự khởi đầu mới. Môi-se trở thành người lãnh đạo

sau 40 năm làm người chăn chiên. Phao-lô đã ghét bỏ Đấng Christ cho đến khi ông được Đức Chúa Trời thay đổi và khiến ông trở nên một trong số sứ đồ vĩ đại của mọi thời đại.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của chúng ta, đó thật sự là một khởi đầu tuyệt vời. Chúng ta trở nên những tạo vật mới ở trong Chúa với cơ hội được học lối sống mới. Bước đầu tiên để trải nghiệm đời sống mới đó là tin rằng nó sẵn có cho bạn.

Ê-phê-sô 4:23 nói chúng ta phải làm nên mới trong tâm trí và thái độ của mình. Rất dễ dàng để đọc về những người vĩ đại trong Kinh Thánh và suy nghĩ bạn chẳng là gì so với họ, nhưng khi bạn bắt đầu suy nghĩ điều đó, bạn cần phải thay đổi tâm trí ngay lập tức.

Hãy chọn cách suy nghĩ theo Lời Chúa chứ không theo cảm xúc. Hãy nhận lãnh tình yêu của Chúa và trải nghiệm một khởi đầu mới. Cuộc sống sẽ trở nên ngọt ngào hơn khi chúng ta sống với thái độ nói rằng, Đức Chúa Trời đang thay đổi tôi hoàn toàn từ trong ra ngoài. Ngài ban cho tôi một khởi đầu mới và có những điều tuyệt vời phía trước.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn đổi mới tâm trí của con bằng Lời Ngài. Con biết Ngài có một khởi đầu mới và một sự kêu gọi dành cho con như Ngài đã làm với Môi-se và Phao-lô. Con nhận điều đó hôm nay, tin rằng Ngài có thể làm ứng nghiệm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon